Just another WordPress site
Header

Hur sköter AP-fonderna våra pengar?

(Februari 2013)

Vi som kämpar i och för att landsbygden skall få en rättmätig chans att utvecklas på rimliga villkor finner ofta att det saknas resurser för att skapa den infrastruktur och de välfärdstjänster som invånarna i samtliga regioner har rätt till. Hålen i de många landsbygdsregionernas välfärdskartor talar sitt tydliga språk. Det finns inget i våra grundlagar som säger att befolkningen i exempelvis storstäderna skall få sina önskemål tillgodosedda i första hand och övriga landet när det finns ”överskottsresurser”.

En del av denna problematik blev mycket påtaglig när Uppdrag Granskning förra veckan visade hur två stora AP-fonder – den 2:a och 6:e – via fastighetsbolaget Norrporten inte bara skapat en lyxtillvaro för bolagets ledningsgrupp utan även koncentrerat sina investeringar till ett antal stora städers centrala butiks- och kontorsfastigheter. Det gäller fastigheter i de stora kuststäderna i norr, städer som Stockholm, Jönköping, Helsingborg men också storstäder som Köpenhamn och Hamburg. Ideologin är klar – satsa på utveckling i de större växande städerna och ta inget ansvar för de många mindre tätorterna, dess många småföretag eller infrastruk-turen på landsbygden.

Andra och speciellt den sjätte AP-fonden har ju under långa perioder fört en högst anmärkningsvärd policy när det gäller att förvalta det viktiga pensionskapitalet. Sjätte AP-fondens mycket stora mångmiljonförluster i olika privata bolag har (tillsammans med de andra AP-fondernas många tveksamma investeringar) säkert bidragit till att den s.k. bromsen i pensionssystemet fått och sannolikt får stora negativa följder för landets pensionärer. Men inte nog med det. Den förra ledningens väl dokumenterade vårdslöshet har genom sin investe-ringspolitik även misslyckats med att stödja en expansiv företagsutveckling på landsbygden.

(Februari 2013)

Under början av Allmänna AP-fondens tillvaro (från 1960) var pensionskapitalet med och bl.a. byggde upp den moderna bostadsmarknaden och bidrog till en bredare och ansvarsfull samhällsutveckling i flertalet regioner. Idag verkar slösaktiga fastighetshajar, som de inom Norrporten, ha fått ett alltför stort inflytande över Sveriges viktigaste kapitaltillgångar och dess regionala profil. Frågan är om det också gäller landets största fastighetsbolag Vasakronan, som ägs av de första fyra AP-fonderna och som koncentrerat sina gigantiska investeringar till ett fåtal storstäder? Kanske borde Uppdrag Granskning ta en titt på även detta bolag.

En stor del av övriga större kapitaltillgångar – som till väsentlig del också finansierats av invånarna och småföretagen i de regioner som AP-fonderna och många andra kapitalsamlande företag som försäkringsbolag och storbanker åsidosatt under många decennier – investeras även de på ett sätt som ökar de regionala skillnaderna. Uppdrag Granskning har inte bara väckt vår ilska över hur delar av våra pensionspengar förslösas på privat lyxkonsumtion. De har också pekat på svagheterna i vår kontroll över hur samhällets viktigaste kapitaltillgångar de fakto används för att i praktiken öka de regionala skillnaderna! Lokalt styrd och ägd kapitalbildning tycks tillsammans med en stark demokratisk kontroll över inte minst AP-fonderna bli allt viktigare för att stärka landsbygdens alla faktiska och potentiella möjligheter.

2 328 Responses