Just another WordPress site
Header

Lindströms ideologiska bröder

Av Ronny Svensson 2011-11, för Dalabygden

Jag vet inte om Leif Lindströms vurmande för storkommuner – och kanske också storregioner där Dalarna sannolikt skulle bli en ”lydregion” till Mälardalens maktcentra (?) – är ett seriöst inlägg om demokratin och den offentliga sektorns roll för välfärdsproduktionen. Jag har inte heller sett att hans partikamrater i länet hyllat tankarna på storkommuner som alltings lösning. Det enda riktiga stöd jag sett för Leifs framtidsvision är ett inlägg från en glad herre i Borlänge som önskade större kommuner för att sprida ut kostnaderna för IKEA:s etablering.

 

Frågan om storkommuner brukar nästan alltid aktualiseras av centralbyråkraterna i Stockholm och sällan av politiskt engagerade på gräsrotsnivån. I Sverige har vi redan stora och tillika handlingskraftiga kommuner med stora interna geografiska avstånd jämfört med exempelvis Norge och Finland. Frågan är emellertid om Dalarna skulle bli mer demokratiskt om vi fick 6 kommuner istället för dagens 15?

 

1974 fick vi 274 storkommuner och idag har vi 290. Anledningarna till att vi fått fler kommuner är i första hand att människor på den lokala nivån krävt fler demokratiska arenor och att reformen 1974 var för okänslig mot lokala demokratiska önskemål. Lindström vill ha större kommuner för att klara finansieringen av välfärdsproduktionen och ondgör sig över mängden av samarbetsorganisationer i länet. Kommunernas främsta uppgift är ju att vara medborgarnas instrument för att skapa bra lokala livsvillkor för samtliga invånare – såväl i små orter som i centralorterna. Det medborgarna över hela Dalarna ger uttryck åt är inte större organisationer utan större inflytande över alla lokala resurser.

 

De små kommunerna tillhör de mest flexibla aktörerna när det gäller att skapa bra levnadsmiljöer i hela länet. När de inte själva kunnat realisera sina önskemål på nya lösningar, högre kvalitet och lägre kostnader har de gått samman med grannkommunerna och löst problemen på ett smart sätt. Gemensamma energi- och avfallsbolag, gemensamma ledningsfunktioner, Räddningstjänster och utbildningar etc. har mycket väl kunnat kompensera deras mindre skattebas än den som exempelvis finns i Falun. Den mest välskötta kommunen i Dalarna är enligt min mening Smedjebacken och inte våra två storkommuner.

 

Vi vet att närhet mellan beslutande förtroendevalda och kommuntjänstemän å ena sidan och invånarna å den andra är en viktig faktor för att medborgarna skall ha möjlighet att påverka sin vardagsmiljö och framtid på ett enkelt och direkt sätt. Att skapa storkommuner kan möjligen minska de administrativa kostnaderna, som f.ö. redan är mycket slimmade i alla små kommuner, men skapar samtidigt svårigheter att utveckla demokratin. Om Leifs förslag skulle vara önskat av medborgarna skulle vi säkert 2011 ha haft kanske sex storkommuner eller en enda kommun som en desperat politiker i Jämtland länge propagerat för i sin hemregion.

17 310 Responses