Just another WordPress site
Header

Bild 723Trots att det bara är i slutet av maj tycks det som om sommaren redan kommit för att stanna i Leksand och Siljansbygden. Härliga blommor omger redan Bergslagsgruppens lokaler.

Om du skulle komma förbi Leksand i sommar – ring gärna och kolla om någon är på plats. Du är alltid välkommen in på fika med dopp! Vårt telefonnummer är som alltid 0247-13840.

Ronny och Kajsa

Under torsdag och fredag vecka 21 samlades företrädare för Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) till ett årsmöte i Rättvik. Föreningen startade 1999 och arbetar för att en rimlig del av de stora vinsterna inom vattenkraftproduktionen måste gå tillbaka till de orter, kommuner och regioner som hyser kraftverken och fått betala stora miljökostnader för kraftverkens utbyggnad. De ersättningar som enligt gamla lagar och bestämmelser betalas ut till berörda områden är endast drygt 100 miljoner kronor per år i hela landet. Dessa små summor möjliggör knappast några större satsningar i aktuella orter för att kompensera för stora förlorade naturvärden, brist på jobb och försämrad kommunal ekonomi.

Vattenkraftskommunerna i Sverige jämför sig ofta med norska kommuner där de får en helt annan andel av varje års vinster. Sammanlagt betalar kraftverken i vårt västra grannland årligen ut drygt 5 miljarder till aktuella kommuner som de kan använda till olika seriösa, långsiktiga och tillväxtskapande investeringar i de landsbygdsområden som alltid måste kämpa för att behålla jobb, företag och befolkning. I Norge är dessa vattenkraftsvinster en viktig förklaring till att den norska landsbygden är betydligt mer levande och kreativ än motsvarigheten i Sverige.

Årsmötet tog ett uttalande som går ut på att Sveriges Riksdag äntligen måste överväga någon form av ”norsk modell” även på denna sida gränsen i syfte att möjligöra en positiv utveckling av de många kommunerna i Inlandet från mellersta Värmland över Gällivare och Kiruna fram till Tornedalen och slutpunkten Haparanda. Nedan följer uttalandet i sin helhet:

 

Öppet brev till riksdag och regering:

Låt vattenkraften medverka till lokal och regional utveckling!

 

För att hela Sverige ska leva och utvecklas krävs en politik som ger likvärdiga förutsättningar för alla delar av landet. Här spelar ett väl fungerande kommunalekonomiskt utjämningssystem en central roll för att kommuner och landsting/regioner ska kunna klara sitt välfärdsuppdrag. Dessutom bör det ekonomiska utbytet av naturresurserna i högre grad komma de berörda bygderna, kommunerna och regionerna tillgodo.

 

Viktiga insatsområden för att hela Sverige ska leva är:

–          infrastruktur

–          näringsutveckling, där kunskap och innovation är viktiga inslag och besöksnäringen en betydelsefull del

–          kapitalförsörjning för företag och lokala utvecklingsgrupper

–          tillgång till social och annan service, där ett utvecklingsarbete är nödvändigt för att fylla det tomrum marknaden och staten lämnat

 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) arbetar aktivt för att de värden som vattenkraften genererar i större omfattning ska tillfalla berörda kommuner och regioner. På så sätt kan ett uthålligt och förutsägbart finansiellt instrument skapas för utveckling och tillväxt i områden som idag har en bekymmersam ekonomisk utveckling. Detta gäller ofta vattenkraftsrika kommuner, som i hög grad bidrar till den gemensamma elförsörjningen.

 

FSV föreslår att ett system som ger berörda kommuner/regioner en rättmätig del av vattenkraftens värdeskapning införs. Detta system bör stå fritt från det kommunalekonomiska utjämningssystemet. En utredning bör därför snarast tillsättas för att ta fram förslag om hur fördelningen mellan kommuner och regioner ska se ut, hur medlen översiktligt bör användas och hur den formella finansieringen bör utformas.

 

I Norge finns sedan länge ett väl fungerande system som ger berörda kommuner/fylken en rättmätig del av vattenkraftens värdeskapning – och därmed goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Härifrån kan värdefulla erfarenheter hämtas.

 

FSV har särskilt pekat på att hela eller en del av dagens fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningar kan överföras från staten till berörda kommuner/regioner. Nivån bör ligga på minst tre miljarder kronor per år, som ska värdesäkras.

 

Årsstämman med Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV)

Rättvik den 24 maj 2013